MANAGEMENT COMMITTEE

 

Management Committee

 

Executive Members

  1. Sh. Avinash Sood
  2. Dr. K.D. Sharma
  3. Sh. Inder Dev Gupta
  4. Sh. V.P. Madan
  5. Sh. O.P. Singal
  6. Mrs. Savita Bajaj
  7. Dr. Gurdev Singh